گرامر ها

استفاده از “going to” برای بیان آینده

نوع گرامر:
توضیح کوتاه: در این مقاله، ما به شما نحوه استفاده از "going to" برای بیان آینده را آموزش دادیم. این مطلب مناسب برای سطح A2 و همه علاقه‌مندان به بهبود مهارت‌های زبان انگلیسی در زمینه گرامر است.
بیشتر

زمان گذشته استمراری (Past Continuous)

نوع گرامر:
توضیح کوتاه: در این مقاله، ما به طور جامع به زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی پرداختیم. از معرفی این زمان تا کاربردها و تفاوت با زمان گذشته ساده، همه را در اینجا یاد خواهید گرفت. این مطلب مناسب برای سطح A2 و همه علاقه‌مندان به بهبود مهارت‌های زبان انگلیسی در زمینه‌ی گرامر است.
بیشتر

زمان حال استمراری (Present Continuous)

نوع گرامر:
توضیح کوتاه: در این مقاله، ما به بررسی زمان حال استمراری پرداختیم که یکی از اهم زمان‌های گرامری زبان انگلیسی است. ما نحوه تشکیل این زمان، کاربردهای آن، و تفاوت آن با زمان حال ساده را مورد بررسی قرار دادیم. همچنین سوالات چهار گزینه‌ایی تاکیدی و جمله‌ای انگیزشی برای ادامه تعلم زبان انگلیسی ارائه کردیم.
بیشتر

صفات و قیدهای متداول: تفاوت بین صفات و قیدها و چگونگی استفاده‌شان در جملات

نوع گرامر:
توضیح کوتاه: در این مطلب با تفاوت بین صفات و قیدها و چگونگی استفاده‌شان در جملات آشنا شدیم. همچنین با تبدیل صفات به قید با استفاده از پسوند "-ly" آشنا شدیم.
بیشتر

استفاده از “There is” و “There are”: تفاوت و چگونگی استفاده در جملات

نوع گرامر:
توضیح کوتاه: در این مطلب با استفاده و تفاوت‌های "There is" و "There are" در زبان انگلیسی آشنا شدیم و نحوه استفاده آن‌ها در جملات مثبت، منفی و سوالی را یاد گرفتیم.
بیشتر

آشنایی با کلمات نشان‌دهنده مکان: اینجا، آنجا، کجا (here, there, where)

نوع گرامر:
توضیح کوتاه: در این مطلب به آموزش کلمات نشان‌دهنده مکان در زبان انگلیسی پرداختیم و نحوه استفاده از "here", "there", و "where" را با مثال‌ها و توضیحات تشریح کردیم.
بیشتر

انواع سوالات با “How”: چگونه از “How old”, “How often”, و “How much” استفاده کنیم

نوع گرامر:
توضیح کوتاه: در این مطلب به بررسی انواع سوالات با "How" پرداختیم و نحوه استفاده از "How old", "How often", و "How much" را با مثال‌ها و توضیحات تشریح کردیم.
بیشتر

جملات منفی با “not” در زبان انگلیسی

نوع گرامر:
توضیح کوتاه: در این مقاله با استفاده از "not" برای ساخت جملات منفی در زبان انگلیسی و نحوه‌ی صحیح استفاده از آن در جملات مختلف آشنا می‌شویم.
بیشتر

روزها، ماه‌ها و فصل‌ها در زبان انگلیسی

نوع گرامر:
توضیح کوتاه: در این مقاله با روزها، ماه‌ها و فصل‌های سال در زبان انگلیسی و نحوه‌ی صحیح استفاده از آن‌ها برای بیان زمان آشنا می‌شویم.
بیشتر

اعداد اساسی و ترتیبی در زبان انگلیسی

نوع گرامر:
توضیح کوتاه: در این مقاله با اعداد اساسی و ترتیبی در زبان انگلیسی و نحوه‌ی صحیح استفاده از آن‌ها برای بیان تعداد و ترتیب آشنا می‌شویم.
بیشتر

صفات متداول: big, small, old, young

نوع گرامر:
توضیح کوتاه: در این مقاله با صفات متداول "big", "small", "old", و "young" در زبان انگلیسی و نحوه‌ی صحیح استفاده از آن‌ها برای توصیف ویژگی‌ها و کیفیت‌ها آشنا می‌شویم.
بیشتر

افعال متداول: like, want, need, have

نوع گرامر:
توضیح کوتاه: در این مقاله با افعال متداول "like", "want", "need", و "have" در زبان انگلیسی و نحوه‌ی صحیح استفاده از آن‌ها برای بیان احساسات و تمایلات آشنا می‌شویم.
بیشتر

افعال ناقص: can, can’t

نوع گرامر:
توضیح کوتاه: در این مقاله با افعال ناقص "can" و "can't" در زبان انگلیسی و نحوه‌ی صحیح استفاده از آن‌ها برای بیان توانایی‌ها و اجازه‌ها آشنا می‌شویم.
بیشتر

مالکیت با ‘s (مانند: Mary’s book)

نوع گرامر:
توضیح کوتاه: در این مقاله با قاعده مالکیت با 's در زبان انگلیسی و نحوه‌ی صحیح استفاده از آن آشنا می‌شویم. این قاعده برای نشان دادن مالکیت یا وابستگی به کار می‌رود.
بیشتر

حروف اضافه زمان: in, on, at

نوع گرامر:
توضیح کوتاه: در این مقاله با حروف اضافه زمان "in", "on" و "at" در زبان انگلیسی و نحوه‌ی صحیح استفاده از آن‌ها آشنا می‌شویم. این حروف اضافه برای توصیف زمان‌ها و موقعیت‌های زمانی استفاده می‌شوند.
بیشتر

حروف اضافه مکان: in, on, under, next to

نوع گرامر:
توضیح کوتاه: در این مقاله با حروف اضافه مکان "in", "on", "under" و "next to" در زبان انگلیسی و نحوه‌ی صحیح استفاده از آن‌ها آشنا می‌شوید. این حروف برای توصیف موقعیت‌ها و مکان‌ها استفاده می‌شوند.
بیشتر

قیدهای زمانی: now, then, today, tomorrow

نوع گرامر:
توضیح کوتاه: در این مقاله با قیدهای زمانی "now", "then", "today" و "tomorrow" در زبان انگلیسی و نحوه‌ی صحیح استفاده از آن‌ها آشنا می‌شوید. این قیدها برای نشان دادن زمان‌های مختلف استفاده می‌شوند و از جمله مهم‌ترین ابزارهای زبان انگلیسی هستند.
بیشتر

قیدهای مکانی: here, there, everywhere

نوع گرامر:
توضیح کوتاه: در این مقاله با قیدهای مکانی "here", "there" و "everywhere" در زبان انگلیسی و نحوه‌ی صحیح استفاده از آن‌ها آشنا می‌شوید. این قیدها برای نشان دادن مکان‌های مختلف استفاده می‌شوند و از جمله مهم‌ترین ابزارهای زبان انگلیسی هستند.
بیشتر

سوالات با “Wh-” (مانند what, where, when)

نوع گرامر:
توضیح کوتاه: در این مقاله با سوالات اساسی "Wh-" در زبان انگلیسی و نحوه‌ی صحیح ساخت آن‌ها آشنا می‌شوید. این سوالات برای کسب اطلاعات خاص استفاده می‌شوند و از جمله مهم‌ترین ابزارهای زبان انگلیسی هستند.
بیشتر

افعال کمکی: do, does, did

نوع گرامر:
توضیح کوتاه: در این مقاله با استفاده از افعال کمکی "do", "does" و "did" در زبان انگلیسی و نحوه‌ی صحیح استفاده از آن‌ها در جملات مختلف آشنا می‌شوید. این افعال برای ساخت سوالات، منفی کردن جملات و تأکید بر فعل استفاده می‌شوند.
بیشتر

مقایسه با “more” و “most” در زبان انگلیسی

نوع گرامر:
توضیح کوتاه: در این مقاله با استفاده از "more" و "most" در زبان انگلیسی و نحوه‌ی صحیح استفاده از آن‌ها در جملات مختلف آشنا می‌شوید. این دو واژه برای بیان مقایسه‌ها و تفاوت‌ها استفاده می‌شوند.
بیشتر

مفعول‌ها در زبان انگلیسی: me, you, him, her, it, us, them

نوع گرامر:
توضیح کوتاه: در این مقاله با مفعول‌ها و کاربردهای آن در زبان انگلیسی آشنا می‌شوید. این ضمایر برای نشان دادن شخص یا شیء که عملیات فعل بر آن انجام می‌شود، استفاده می‌شوند.
بیشتر

افعال “be” (am, is, are) در زبان انگلیسی

نوع گرامر:
توضیح کوتاه: در این مقاله با افعال "be" و کاربردهای آن در زبان انگلیسی آشنا می‌شوید. این افعال از مهم‌ترین افعال زبان انگلیسی هستند و در بسیاری از جملات استفاده می‌شوند.
بیشتر

زمان گذشته ساده (Simple Past) با فعل‌های منظم در زبان انگلیسی

نوع گرامر:
توضیح کوتاه: در این مقاله با زمان گذشته ساده و فعل‌های منظم آشنا می‌شوید. این زمان برای بیان وقایع گذشته استفاده می‌شود. با ما همراه باشید تا با ساختار، کاربردها و نکات کلیدی این زمان مهم آشنا شوید.
بیشتر

زمان حال ساده (Simple Present) در زبان انگلیسی

نوع گرامر:
توضیح کوتاه: در این مقاله با زمان حال ساده (Simple Present) در زبان انگلیسی آشنا می‌شوید. این زمان برای بیان حقایق کلی، عادت‌ها و اتفاقات تکراری استفاده می‌شود. با ما همراه باشید تا با ساختار، کاربردها و نکات کلیدی این زمان مهم آشنا شوید.
بیشتر

استفاده از حروف کوچک و بزرگ در زبان انگلیسی

نوع گرامر:
توضیح کوتاه: در این مقاله، ما به بررسی استفاده از حروف کوچک و بزرگ در زبان انگلیسی پرداخته‌ایم. آموزش‌ها و نکات مربوط به استفاده صحیح از این حروف را با مثال‌ها و توضیحات جامع ارائه دادیم. همچنین، سوالات چهار گزینه‌ای با جواب‌های صحیح تاًییدی را فراهم کرده
بیشتر

ساختار جملات ساده در زبان انگلیسی: فاعل + فعل

نوع گرامر:
توضیح کوتاه: آموزش جامع و کامل ساختار جملات ساده در زبان انگلیسی با تمرکز بر ترکیب فاعل و فعل. مناسب برای زبان‌آموزان سطح A1 و کسانی که به دنبال فهم بهتر گرامر انگلیسی هستن
بیشتر

تمرین در تشخیص حروف الفبا

نوع گرامر:
توضیح کوتاه: در این پست آموزشی، شما با تشخیص و تلفظ صحیح حروف الفبا در زبان انگلیسی آشنا خواهید شد. با استفاده از تمرینات و مثال‌ها، می‌توانید مهارت خود را در این زمینه
بیشتر

یادگیری افعال رایج در زبان انگلیسی

نوع گرامر:
توضیح کوتاه: این پست آموزشی با عنوان "یادگیری افعال رایج در زبان انگلیسی" به شما نحوه استفاده از افعال رایج در زبان انگلیسی در زمان حال ساده و گذشته ساده را آموزش می دهد
بیشتر

قواعد ساده گرامری: جمله‌های سوالی

نوع گرامر:
توضیح کوتاه: این پست آموزشی با عنوان "قواعد ساده گرامری: جمله‌های سوالی" به شما نحوه ساخت و استفاده از جمله‌های سوالی در زبان انگلیسی را آموزش می‌دهد. با این آموز
بیشتر

تمرین در تشخیص اعداد انگلیسی

نوع گرامر:
توضیح کوتاه: این پست آموزشی با عنوان "تمرین در تشخیص اعداد انگلیسی" به شما نحوه تشخیص و استفاده از اعداد در زبان انگلیسی را آموزش می‌دهد. با این آموزش، شما می‌توانید د...
بیشتر

آشنایی با حروف الفبا در زبان انگلیسی

نوع گرامر:
توضیح کوتاه: این پست آموزشی با عنوان "آشنایی با حروف الفبا در زبان انگلیسی" به شما نحوه تلفظ و ترتیب حروف الفبا در زبان انگلیسی را آموزش می‌دهد. با این آموزش، شما می‌توانید
بیشتر

تمرین در تشخیص افعال مرکب

نوع گرامر:
توضیح کوتاه: افعال مرکب چیست چه کاربردی دار و چگونه استفاده می شود برای . مثال توضیح و تست این اموزش را برسی کنید تا بتوانید این گرامر را فراگیرید
بیشتر