افعال کمکی: do, does, did

سطح گرامر :A1-level

تعریف و کاربرد افعال کمکی "do", "does", و "did"

افعال کمکی در زبان انگلیسی نقش مهمی در ساختار جملات دارند. "do", "does" و "did" از این افعال کمکی هستند که برای ساخت سوالات، منفی کردن جملات و تأکید بر فعل استفاده می‌شوند. "do" و "does" در زمان حال و "did" در زمان گذشته استفاده می‌شود. مثال: I do like chocolate. (من واقعاً شکلات دوست دارم.) She does not want to go. (او نمی‌خواهد برود.) Did you see the movie? (فیلم را دیدی؟)

تفاوت بین "do", "does" و "did"

"do" برای زمان حال با ضمایر I, you, we, they استفاده می‌شود. "does" برای زمان حال با ضمایر he, she, it به کار می‌رود. "did" برای همه‌ی ضمایر در زمان گذشته استفاده می‌شود. مثال: I do understand the problem. (من مشکل را متوجه می‌شوم.) She does play the piano. (او پیانو می‌زند.) They did finish the project. (آن‌ها پروژه را به پایان بردند.)

اشتباهات رایج در استفاده از "do", "does" و "did"

گاهی اوقات ممکن است اشتباهاتی در استفاده از "do", "does" و "did" رخ دهد. برخی از این اشتباهات شامل استفاده از "does" به جای "do" یا استفاده از "did" در زمان حال است. مثال: Incorrect: She do like cats. Correct: She does like cats. Incorrect: He does went to the market. Correct: He did go to the market.

Which sentence is correct?

Which sentence uses "does" correctly?

جمع بندی

افعال کمکی "do", "does" و "did" از جمله افعال مهم و پایه‌ای در زبان انگلیسی هستند. با مطالعه و تمرین مداوم، می‌توانید استفاده صحیح از این افعال را مسلط شوید.

مسیر ادامه دارد

"هر چه بیشتر تمرین کنید، به تسلط بیشتری در زبان انگلیسی دست خواهید یافت."