تمرین در تشخیص اعداد انگلیسی

سطح گرامر :A1-level

معرفی اعداد انگلیسی

در زبان انگلیسی، اعداد برای بیان تعداد و ترتیب استفاده می‌شوند. اعداد انگلیسی از 0 تا 9 می‌باشند و به شکل‌های مختلفی نوشته و تلفظ می‌شوند. مثال: 0: Zero 1: One 2: Two 3: Three 4: Four 5: Five 6: Six 7: Seven 8: Eight 9: Nine

تشخیص اعداد در جمله

برای تشخیص اعداد در جمله، می‌توانید به روش‌های زیر استفاده کنید: اعداد به صورت عددی: مانند 1، 2، 3 و غیره. اعداد به صورت حروفی: مانند One، Two، Three و غیره. مثال: I have 3 apples. (من ۳ سیب دارم) There are five students in the class. (در کلاس پنج دانش‌آموز وجود دارد)

ترتیب اعداد در انگلیسی

ترتیب اعداد در زبان انگلیسی بسیار مهم است و برای بیان ترتیب، رتبه‌بندی و توالی استفاده می‌شود. برای تشخیص ترتیب اعداد، از اعداد ترتیبی مثل First، Second، Third و غیره استفاده می‌شود. مثال: She came in first place in the race. (او در رقابت رتبه اول را کسب کرد) The second book on the shelf is mine. (دومین کتاب روی قفسه متعلق به من است)

عبارت "Zero" به چه عددی در انگلیسی می‌نشاند؟

چه کلمه‌ای برای بیان اعداد ترتیبی در انگلیسی استفاده می‌شود؟

جمع بندی

در این اموزش، با تشخیص و استفاده از اعداد انگلیسی آشنا شدیم. اعداد انگلیسی از 0 تا 9 به صورت عددی و حروفی نوشته و تلفظ می‌شوند. همچنین در جمله، برای بیان تعداد و ترتیب از اعداد استفاده می‌شود و از اعداد ترتیبی مثل "First"، "Second" و "Third" استفاده می‌کنیم.

مسیر ادامه دارد

ادامه دهید و تمرین کنید! هر روز می‌توانید در یادگیری گرامر انگلیسی توانایی‌هایتان را بهبود بخشید