زمان گذشته ساده (Simple Past) با فعل‌های منظم در زبان انگلیسی

سطح گرامر :A1-level

تعریف و کاربرد زمان گذشته ساده با فعل‌های منظم

زمان گذشته ساده (Simple Past) برای بیان وقوع یک عمل یا رویدادی استفاده می‌شود که در گذشته رخ داده و به پایان رسیده است. فعل‌های منظم در این زمان با افزودن پسوند "-ed" به فعل اصلی ساخته می‌شوند. این زمان برای بیان وقایعی که در گذشته اتفاق افتاده و دیگر تاثیری در حال حاضر ندارند، استفاده می‌شود. مثال: I worked in a bank last year. (من پارسال در یک بانک کار می‌کردم.) She watched a movie yesterday. (او دیروز یک فیلم تماشا کرد.)

ساختار زمان گذشته ساده با فعل‌های منظم

برای ساخت فعل‌های منظم در زمان گذشته ساده، به فعل اصلی "-ed" اضافه می‌شود. البته برخی فعل‌ها تغییرات خاصی دارند که باید به آن‌ها دقت شود. مثال: play → played watch → watched study → studied (توجه به تغییرات نوشتاری در برخی فعل‌ها)

سوالات و منفی‌ها در زمان گذشته ساده با فعل‌های منظم

برای ساخت سوالات در زمان گذشته ساده، از "did" استفاده می‌شود. برای جملات منفی نیز از "did not" یا "didn't" استفاده می‌کنیم. مثال: Did you play football yesterday? (تو دیروز فوتبال بازی کردی؟) She did not (didn't) watch the movie. (او فیلم را تماشا نکرد.)

کدام فعل در زمان گذشته ساده به درستی به کار رفته است؟

کدام جمله در زمان گذشته ساده نوشته شده است؟

جمع بندی

زمان گذشته ساده با فعل‌های منظم یکی از مهم‌ترین و پایه‌ای‌ترین زمان‌ها در زبان انگلیسی است. با فهمیدن ساختار و کاربردهای این زمان، می‌توانید وقایع گذشته را به راحتی بیان کنید.

مسیر ادامه دارد

"هر قدمی که در یادگیری زبان بردارید، دنیای جدیدی را برای خود باز می‌کنید."