قواعد ساده گرامری: جمله‌های سوالی

سطح گرامر :A1-level

معرفی جمله‌های سوالی

جمله‌های سوالی در زبان انگلیسی برای پرسیدن سوالات و دریافت اطلاعات استفاده می‌شوند. این جملات با استفاده از ساختار خاصی تشکیل می‌شوند که باعث می‌شود جمله به صورت سوالی درآید.

ساختار جمله‌های سوالی

برای ساخت جمله‌های سوالی در زبان انگلیسی، معمولاً از دو روش استفاده می‌شود: استفاده از کلمه سوالی در ابتدای جمله و تغییر ترتیب فعل و فاعل. مثال: استفاده از کلمه سوالی در ابتدای جمله: What is your name? (نام شما چیست؟) Where do you live? (کجا زندگی می‌کنید؟) تغییر ترتیب فعل و فاعل: Do you like coffee? (آیا شما قهوه دوست دارید؟) Can she speak French? (آیا او می‌تواند فرانسه صحبت کند؟)

سوالی کردن با استفاده از کلمات پرسشی

در جمله‌های سوالی، می‌توانید از کلمات پرسشی مانند who، what، when، where، why و how استفاده کنید تا سوال خود را بیان کنید. مثال: Who is that girl? (آن دختر کیست؟) What is your favorite color? (رنگ مورد علاقه شما چیست؟) When did you arrive? (شما کی رسیدید؟) Where are they going? (آن‌ها کجا می‌روند؟) Why did she cry? (او چرا گریه کرد؟) How do you solve this problem? (این مسئله را چگونه حل می‌کنید؟)

کدام کلمه برای پرسیدن درباره شخص در جمله‌های سوالی استفاده می‌شود؟

چه کلمه‌ای برای پرسیدن درباره زمان در جمله‌های سوالی استفاده می‌شود؟

جمع بندی

در این اموزش، با قواعد ساده گرامری جمله‌های سوالی در زبان انگلیسی آشنا شدیم. یادگیری ساختار و استفاده از کلمات پرسشی مانند who، what، when، where، why و how می‌تواند به شما کمک کند تا سوالات خود را به درستی بیان کنید و اطلاعات بیشتری را دریافت کنید.

مسیر ادامه دارد

ادامه دهید و تمرین کنید! با تمرین و تکرار، مهارت خود را در ساخت جمله‌های سوالی بهبود خواهید بخشید.