مالکیت با ‘s (مانند: Mary’s book)

سطح گرامر :A1-level

تعریف و معرفی مالکیت با 's

در زبان انگلیسی، برای نشان دادن مالکیت یا وابستگی، از 's استفاده می‌شود. این قاعده به ویژه وقتی کاربرد دارد که بخواهیم نشان دهیم چیزی متعلق به شخص یا چیزی است. مثال: Mary's book means the book belongs to Mary. (کتاب مری به معنی کتابی است که متعلق به مری است.) The dog's tail is wagging. (دم سگ دارد می‌چرخد.)

چگونه از 's برای نشان دادن مالکیت استفاده کنیم؟

برای نشان دادن مالکیت، 's را به انتهای اسم مالک اضافه می‌کنیم. اگر اسم در حالت جمع باشد و با "s" ختم شود، فقط یک علامت (' ) به انتهای آن اضافه می‌شود. مثال: The boys' room is messy. (اتاق پسران آشفته است.) James's car is new. (ماشین جیمز جدید است.)

استثناها و نکات مرتبط با استفاده از 's

همچنین برخی استثناها و نکاتی وجود دارد که باید هنگام استفاده از 's مد نظر قرار گیرد. مثال: For goodness' sake (برای خدا) Charles's book or Charles' book (هر دو شکل قابل قبول است)

Which one shows the ownership of a pen to John?

Which one is correct for the toys of the children?

جمع بندی

مالکیت با 's یکی از موارد پایه و مهم در گرامر زبان انگلیسی است. با یادگیری درست این قاعده، می‌توانید جملات دقیق‌تر و صحیح‌تری بسازید.

مسیر ادامه دارد

"زبان ابزاری است برای ارتباط برقرار کردن، هر چه بهتر یاد بگیرید، بهتر می‌توانید احساسات و افکار خود را بیان کنید."