مفعول‌ها در زبان انگلیسی: me, you, him, her, it, us, them

سطح گرامر :A1-level

تعریف و کاربرد مفعول‌ها در جملات

مفعول‌ها (Object Pronouns) در زبان انگلیسی به منظور نشان دادن شخص یا اشیاء که عملیات فعل بر آنها انجام می‌شود، استفاده می‌شوند. این مفعول‌ها شامل me, you, him, her, it, us, و them می‌شوند و معمولاً بعد از فعل قرار می‌گیرند. مثال: She loves him. (او او را دوست دارد.) They invited us to the party. (آنها ما را به مهمانی دعوت کردند.)

تفاوت مفعول‌ها با ضمایر فاعلی

ضمایر فاعلی مانند I, you, he, she, it, we, و they نشان‌دهنده فاعل جمله هستند و قبل از فعل قرار می‌گیرند. در مقابل، مفعول‌ها بعد از فعل و به منظور نشان دادن موجود یا شیء که عملیات فعل بر آن انجام می‌شود، استفاده می‌شوند. مثال: She loves the cat. (او گربه را دوست دارد.) The cat loves her. (گربه او را دوست دارد.)

استفاده از مفعول‌ها در جملات مختلف

مفعول‌ها در جملات مختلف و با فعل‌های مختلف می‌توانند استفاده شوند. از جمله در جملات منفی، پرسشی و امری. مثال: Don't tell me the secret. (راز را به من نگو.) Are you coming with us? (آیا با ما می‌آیید؟)

Which sentence correctly uses an object pronoun?

Which sentence does NOT use an object pronoun correctly?

جمع بندی

مفعول‌ها یکی از اجزای اساسی در ساختار جملات زبان انگلیسی هستند. با مهارت در استفاده از این ضمایر، می‌توانید جملات خود را به طور صحیح و روان بیان کنید.

مسیر ادامه دارد

"هر گامی که در یادگیری زبان بردارید، به تسلط بیشتری نزدیک‌تر می‌شوید."