part of speech - بخش گفتار

ABBREVIATION - مخفف
Part of speech - بخش گفتار

مخفف ها برای بیان سری تر و راحت تر برخی لغات و عبارات طولانی به کار می روند

لیست مخفف
ADJECTIVE - صفت
Part of speech - بخش گفتار

صفت ها برای توصیف تغییرات یا کامل کردن اطلاعت درباره یک اسم یا ضمیر به کار می روند

لیست صفت
ADVERB - قید
Part of speech - بخش گفتار

قید ها کلماتی هستند که برای توصیف چیزی در جمله به کار می روند

لیست قید
CONJUNCTION - حرف ربط
Part of speech - بخش گفتار

حرف ربط یکی از اجزای جمله است که با ان میتوان ۲ جمله و یا عبارت و یا کلمه را بهم متصل کرد

لیست حرف ربط
DETERMINER - صفت اشاره
Part of speech - بخش گفتار

تعیین کننده ها با قرار گیری قبل از یک اسم اطلاعات مربوط به ان را میدهند

لیست صفت اشاره
EXCLAMATION - تعجب
Part of speech - بخش گفتار

دسته ای از واژگان که برای بیان واکنش های روزمره ماننده تعجب هیجان ترس و ... به کار میرود

لیست تعجب
INTERJECTION - حرف ندا
Part of speech - بخش گفتار

حرف ندا یا interjection کلمه‌ای است که برای بیان احساساتی مانند خشم، تعجب، شوک، شادی یا سردرگمی به کار می‌رود

لیست حرف ندا
NOUN - اسم
Part of speech - بخش گفتار

اسم یکی از اجزای گفتار به حساب می اید که به "انسان , حیوان , اشتیا " نسبت داده میشود .اسم یکی از مهمترین و ساده ترین بخش های گفتار به حساب می اید

لیست اسم
MODAL VERB - فعل معین شرطی
Part of speech - بخش گفتار

از افعال modal برای بیان توانایی ها، دادن پیشنهاد، درخواست کردن و اجازه دادن برای انجام کاری، بیان قوانین، بیان احتمالات، حدس زدن و پیش بینی کردن استفاده می شود

لیست فعل معین شرطی
NUMBER - عداد
Part of speech - بخش گفتار

برای مشخص کردن تعداد چیزی از اعداد استفاده میکنیم

لیست عداد
ORDINAL NUMBER - عداد شمارشی
Part of speech - بخش گفتار

اعداد شمارشی لغاتی هستن که به یک عدد در جایگاهش اشاره میکند

لیست عداد شمارشی
PHRASAL VERB - فعل مرکب
Part of speech - بخش گفتار

فعل مرکب به یک فعل اصلی اشاره دارد که شامل چند وند است

لیست فعل مرکب
PLURAL NOUN - اسم جمع
Part of speech - بخش گفتار

اسم جمع لغاتی هستند که به کروه یا دسته ای از چیزی اشاره میکند

لیست اسم جمع
PREFIX - پیشوند
Part of speech - بخش گفتار

پیشوند ها تک واژه های هستند که در ابتدای لغت بکار میروند و بار دستوری و معنای ان را تعییر میدهند

لیست پیشوند
PREPOSITION - حرف اضافه
Part of speech - بخش گفتار

برای برقراری ارتباط بین یک اسم یا ضمیر با سایر کلمات از حرف های اضافه استفاده می کنیم

لیست حرف اضافه
PRONOUN - ضمیر
Part of speech - بخش گفتار

برای جلو گیری از تکرار اسم در جمله از ضمیرها استفاده میکنیم

لیست ضمیر
SUFFIX - پسوند
Part of speech - بخش گفتار

پسوند واژه ای است که برای تعییر معنا و گروه دستوری در اخر لغت به کار میرود .

لیست پسوند
VERB - فعل
Part of speech - بخش گفتار

برای دادن اطلاعت درباره یک حرکت یا حالتی از بودن را با فعل ها نشان می دهیم

لیست فعل
phrase - عبارت
Part of speech - بخش گفتار

عبارات از کلمه یا کلماتی هستند که با بار معنای خاص مورد استفاده قرار میگیرند

لیست عبارت