ترجمه
حذف

adhere

پایبند

verb

فعل

UK : ədˈhɪər

US : ədˈhɪr

google image of adhere

adhere image / تصویر
adhere image / تصویر
adhere image / تصویر
adhere image / تصویر
adhere image / تصویر

Description of adhere

SENTENCE of adhere

 • opposite of

 • separates

 • جدا می کند

 • loosens

 • شل می شود

 • removes

 • حذف می کند

 • detaches

 • جدا می کند

 • frees

 • آزاد می کند

 • parts

 • قطعات

 • peels

 • پوست می کند

 • unfastens

 • باز می کند

 • disconnects

 • قطع می کند

 • undoes

 • لغو می کند

 • unfixes

 • رفع می کند

 • unlinks

 • لغو پیوند می کند

 • cleaves

 • شکاف می دهد

 • disassembles

 • جدا می کند

 • disengages

 • جدا می کند

 • synonyms of

 • sticks

 • میله ها

 • affixes

 • الصاق می کند

 • clings

 • می چسبد

 • binds

 • مقید می کند

 • bonds

 • اوراق قرضه

 • clasps

 • گیره ها

 • cleaves

 • شکاف می دهد

 • coheres

 • منسجم می شود

 • fastens

 • چفت می کند

 • fuses

 • فیوزها

 • holds

 • دارای

 • joins

 • می پیوندد

 • tacks

 • تکه ها

 • fixes

 • رفع می کند

 • glues

 • چسب ها

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی