word - لغت

affords || استطاعت می کند

part of speech - بخش گفتار

N/A || N/A

spell - تلفظ

əˈfɔːd

UK :

əˈfɔːrd

US :

family - خانواده

google image

نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [affords] در گوگل

description - توضیح

example - مثال

 • I don't know how he can afford a new car on his salary.


  نمی دانم چطور می تواند با حقوقش ماشین نو بخرد.

 • The hut afforded little protection from the elements.


  کلبه محافظت کمی در برابر عوامل ایجاد می کرد.

 • Her seat afforded her an uninterrupted view of the stage.


  صندلی او به او دید بی وقفه ای از صحنه را می داد.

 • I don’t know how he can afford a new car.


  نمی دانم چطور می تواند ماشین جدید بخرد.


 • آیا می توانید هر زمان از کار خود را مرخصی بگیرید؟

 • He is over 60 and can't afford his pension contributions.


  او بیش از 60 سال دارد و توانایی پرداخت حق بازنشستگی خود را ندارد.


 • اگر مصرف کننده توانایی بازپرداخت آن را داشته باشد، الزاماً بدهی چیز بدی نیست.

 • We can afford to wait.


  ما می توانیم صبر کنیم.

 • I can't afford to pay attention to any controversy.


  من نمی توانم به هیچ جنجالی توجه کنم.

synonyms - مترادف

 • provides


  فراهم می کند

 • furnishes


  تجهیز می کند

 • prepares


  آماده می کند

 • equips


  اجرا می کند

 • implements


  در دسترس قرار می دهد

 • makes available


  برنامه ها

 • plans


  جای می دهد

 • accommodates


  ترتیب می دهد

 • arranges for


  تهیه می کند

 • procures


  می افزاید

 • readies


  پیشرفت ها

 • adds


  اختصاص می دهد

 • advances


  قبل از

 • allocates


  را به وجود می آورد

 • allots


  می آید تا با

 • antes up


  توزیع می کند

 • assigns


  اهدا می کند

 • brings forth


  گسترش می یابد

 • comes up with


  مناسب است

 • distributes


  متناسب است

 • donates


  چنگال ها خارج می شوند

 • extends


  مسائل

 • fits


  می گذارد

 • fits out


  وام می دهد

 • forks out


  خطوط

 • issues


  قطعات با

 • lays out


  پونی ها بالا

 • lends


 • lines


 • parts with


 • ponies up


antonyms - متضاد

 • refuses


  امتناع می کند

 • rejects


  رد می کند

 • takes away


  می برد