ترجمه
حذف

aged

سن

adjective

صفت

UK : ˈeɪ.dʒɪd

US : eɪdʒd

google image of aged

aged image / تصویر
aged image / تصویر
aged image / تصویر
aged image / تصویر
aged image / تصویر

Description of aged

 • of the age of.

 • از سن.

 • old.

 • قدیمی

 • old people when considered as a group.

 • افراد مسن وقتی به عنوان یک گروه در نظر گرفته شوند.

 • old.

 • قدیمی

 • old people.

 • افراد مسن

SENTENCE of aged

 • opposite of

 • young

 • جوان

 • youthful

 • جوان

 • modern

 • نوین

 • new

 • جدید

 • recent

 • اخیر

 • adolescent

 • نوجوان

 • boyish

 • پسرانه

 • childish

 • کودکانه

 • immature

 • نابالغ

 • juvenile

 • نوجوان

 • fresh

 • تازه

 • unripe

 • نارس

 • up-to-date

 • به روز

 • childlike

 • کودکانه

 • green

 • سبز

 • synonyms of

 • old

 • قدیمی

 • elderly

 • مسن

 • senior

 • ارشد

 • senescent

 • پیر

 • older

 • مسن تر

 • venerable

 • ارجمند

 • ancient

 • کهن

 • ageingUK

 • پیری انگلستان

 • geriatric

 • سالمندی

 • decrepit

 • فرسوده

 • mature

 • بالغ

 • hoary

 • هوس انگیز

 • agingUS

 • سالخوردگی ایالات متحده

 • doddering

 • سرگردانی

 • doddery

 • ابلهانه

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی