ترجمه
حذف

agreement

توافق

noun

اسم

UK : əˈɡriː.mənt

US : əˈɡriː.mənt

google image of agreement

agreement image / تصویر
agreement image / تصویر
agreement image / تصویر
agreement image / تصویر
agreement image / تصویر

Description of agreement

SENTENCE of agreement

 • opposite of

 • disagreement

 • اختلاف نظر

 • dispute

 • اختلاف نظر

 • discord

 • اختلاف

 • argument

 • بحث و جدل

 • conflict

 • تعارض

 • disputation

 • مناقشه

 • quarrel

 • نزاع

 • clash

 • برخورد

 • clashing

 • درگیری

 • contention

 • مشاجره

 • debate

 • مناظره

 • disharmony

 • ناهماهنگی

 • dissension

 • اختلاف

 • dissensus

 • اختلاف نظر

 • dissent

 • مخالفت

 • synonyms of

 • contract

 • قرارداد

 • bargain

 • چانه زدن

 • compact

 • فشرده - جمع و جور

 • deal

 • معامله

 • settlement

 • توافق

 • covenant

 • میثاق

 • pact

 • پیمان

 • treaty

 • معاهده

 • understanding

 • درك كردن

 • bond

 • رابطه، رشته

 • accord

 • توافق

 • arrangement

 • ترتیب

 • charter

 • منشور

 • entente

 • طرفدار

 • stipulation

 • شرط

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی