ترجمه
حذف

agriculture

کشاورزی

noun

اسم

UK : ˈæɡ.rɪ.kʌl.tʃər

US : ˈæɡ.rə.kʌl.tʃɚ

google image of agriculture

agriculture image / تصویر
agriculture image / تصویر
agriculture image / تصویر
agriculture image / تصویر
agriculture image / تصویر

Description of agriculture

SENTENCE of agriculture

 • If agriculture were given priority. the country would easily be able to feed itself.

 • اگر کشاورزی در اولویت قرار می گرفت. کشور به راحتی می تواند خود را تغذیه کند.

 • Nationalization of agriculture is on the government`s agenda.

 • ملی کردن کشاورزی در دستور کار دولت است

 • Tourism has replaced agriculture as the nation`s main industry.

 • گردشگری به عنوان صنعت اصلی کشور جایگزین کشاورزی شده است.

 • Changing patterns of agriculture are threatening the countryside.

 • تغییر الگوهای کشاورزی روستاها را تهدید می کند.

 • As agriculture became more capital intensive. many farm labourers moved to the towns and cities to look for work.

 • همانطور که کشاورزی سرمایه فشرده تر شد. بسیاری از کارگران مزرعه برای جستجوی کار به شهرها و شهرها نقل مکان کردند.

 • synonyms of

 • cultivation

 • کشت

 • farming

 • کشاورزی

 • agronomy

 • زراعت

 • husbandry

 • دامداری

 • tillage

 • خاک ورزی

 • tilling

 • خاک ورزی

 • agronomics

 • زراعت

 • horticulture

 • باغبانی

 • culture

 • فرهنگ

 • agribusiness

 • تجارت کشاورزی

 • crofting

 • براده کاری

 • farm management

 • مدیریت مزرعه

 • land management

 • مدیریت زمین

 • agricultural science

 • علم کشاورزی

 • crop growing

 • رشد محصول

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی