ترجمه
حذف

ally!#!متحد

not len

noun!#!اسم

not len

UK : ˈæl.aɪ

US : ˈæl.aɪ

google image of ally!#!متحد

ally!#!متحد image / تصویر
ally!#!متحد image / تصویر
ally!#!متحد image / تصویر
ally!#!متحد image / تصویر
ally!#!متحد image / تصویر
ally!#!متحد image / تصویر

Description of ally!#!متحد

SENTENCE of ally!#!متحد

 • opposite of

 • alienates

 • !بیگانه می کند

 • disaffects

 • نارضایتی می کند

 • separates

 • جدا می کند

 • splits

 • تقسیم می کند

 • distances

 • فاصله ها

 • estranges

 • غریبه ها

 • isolates

 • جدا می کند

 • detaches

 • جدا می کند

 • parts

 • قطعات

 • weans

 • از شیر می گیرد

 • disbands

 • منحل می کند

 • divides

 • تقسیم می کند

 • disunites

 • متلاشی می کند

 • severs

 • سرورها

 • divorces#end

 • طلاق ها

 • synonyms of

 • friends

 • !دوستان

 • companions

 • همراهان

 • intimates

 • صمیمی ها

 • confidantes

 • معتمدین

 • confidants

 • معتمدین

 • familiars

 • آشنا

 • shadows

 • سایه ها

 • playmates

 • همبازی ها

 • playfellows

 • همبازی ها

 • classmates

 • همکلاسی ها

 • schoolmates

 • هم مدرسه ای ها

 • workmates

 • همکاران

 • comrades

 • رفقا

 • associates

 • همکاران

 • sisters#end

 • خواهران

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی