ترجمه
حذف

almighty

خداوند متعال

adjective

صفت

UK : ɔːlˈmaɪ.ti

US : ɑːlˈmaɪ.t̬i

google image of almighty

almighty image / تصویر
almighty image / تصویر
almighty image / تصویر
almighty image / تصویر
almighty image / تصویر
almighty image / تصویر

Description of almighty

 • (of God) having the power to do everything.

 • (خداوند) که بر هر کاری قدرت دارد.

 • very big. loud. or serious.

 • بسیار بزرگ با صدای بلند یا جدی

 • God.

 • خداوند.

 • having the power to do everything.

 • داشتن قدرت انجام هر کاری

 • Almighty also means very strong and powerful.

 • تعالی نیز به معنای بسیار قوی و قدرتمند است.

 • God.

 • خداوند.

SENTENCE of almighty

 • opposite of

 • powerless

 • ناتوان

 • helpless

 • درمانده

 • impotent

 • ناتوان

 • weak

 • ضعیف

 • lay

 • درازکشیدن

 • lowly

 • پست

 • ineffective

 • بی اثر

 • ineffectual

 • بی تاثیر

 • incapable

 • ناتوان

 • hamstrung

 • همسترینگ

 • feeble

 • ضعیف

 • impuissant

 • نابسامان

 • useless

 • بلا استفاده

 • inadequate

 • ناکافی

 • handcuffed

 • دستبند زده

 • synonyms of

 • deity

 • خدایی

 • Lord

 • خداوند

 • Father

 • پدر

 • Creator

 • ایجاد کننده

 • God

 • خداوند

 • Divinity

 • الوهیت

 • Allah

 • خدا

 • Maker

 • سازنده

 • Jehovah

 • یهوه

 • Godhead

 • الهه

 • Yahweh

 • یهوه

 • King

 • پادشاه

 • Eternal

 • ابدی

 • Everlasting

 • جاودانه

 • Providence

 • مشیت

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی