ترجمه
حذف

alter

تغییر دهید

verb

فعل

UK : ˈɒl.tər

US : ˈɑːl.tɚ

google image of alter

alter image / تصویر
alter image / تصویر
alter image / تصویر
alter image / تصویر
alter image / تصویر

Description of alter

SENTENCE of alter

 • opposite of

 • preserves

 • حفظ می کند

 • leaves alone

 • تنها می گذارد

 • retains

 • حفظ می کند

 • fixes

 • رفع می کند

 • freezes

 • یخ می زند

 • maintains

 • حفظ می کند

 • perpetuates

 • ماندگار می کند

 • sustains

 • حفظ می کند

 • holds

 • دارای

 • leaves unchanged

 • بدون تغییر برگ می کند

 • persists

 • اصرار

 • sets

 • مجموعه ها

 • stabilizesUS

 • ایالات متحده را تثبیت می کند

 • conserves

 • حفظ می کند

 • halts

 • متوقف می شود

 • synonyms of

 • changes

 • تغییر می کند

 • modifies

 • اصلاح می کند

 • adjusts

 • تنظیم می کند

 • amends

 • اصلاح می کند

 • edits

 • ویرایش ها

 • moldsUS

 • moldsUS

 • redesigns

 • دوباره طراحی می کند

 • revamps

 • اصلاحات

 • revises

 • تجدید نظر می کند

 • reworks

 • دوباره کار می کند

 • adapts

 • سازگار می کند

 • modulates

 • تعدیل می کند

 • refashions

 • اصلاحات

 • tempers

 • خلق و خوی

 • tweaks

 • ترفندها

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی