ترجمه
حذف

although

با اينكه

conjunction

پیوستگی

UK : ɔːlˈðəʊ

US : ɑːlˈðoʊ

google image of although

although image / تصویر
although image / تصویر
although image / تصویر
although image / تصویر
although image / تصویر

Description of although

SENTENCE of although

 • opposite of

 • as a result

 • در نتیجه

 • consequently

 • در نتیجه

 • hence

 • از این رو

 • subsequently

 • متعاقبا

 • thus

 • بدین ترتیب

 • accordingly

 • بر این اساس

 • henceforth

 • از حالا به بعد

 • inevitably

 • به ناچار

 • therefore

 • از این رو

 • thereupon

 • پس از آن

 • ergo

 • بنابراین

 • henceforward

 • از این پس

 • so

 • بنابراین

 • then

 • سپس

 • thence

 • از آنجا

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی