ترجمه
حذف

analytical

تحلیلی

adjective

صفت

UK : ˌæn.əˈlɪt.ɪ.kəl

US : ˌæn.əˈlɪt̬.ɪ.kəl

google image of analytical

analytical image / تصویر
analytical image / تصویر
analytical image / تصویر
analytical image / تصویر
analytical image / تصویر

Description of analytical

SENTENCE of analytical

 • opposite of

 • unsystematic

 • غیر سیستماتیک

 • illogical

 • غیر منطقی

 • irrational

 • غیر منطقی

 • messy

 • بی نظم

 • unmethodical

 • غیر روشی

 • unscientific

 • غیر علمی

 • confused

 • سردرگم

 • cursory

 • گذرا

 • haphazard

 • اتفاقی

 • invalid

 • بی اعتبار

 • nonrational

 • غیر منطقی

 • nonsensical

 • چرند

 • specious

 • وحشی

 • erroneous

 • اشتباه

 • implausible

 • غیر قابل قبول

 • synonyms of

 • analytic

 • تحلیلی

 • diagnostic

 • تشخیص

 • logical

 • منطقی

 • methodical

 • روشمند

 • scientific

 • علمی

 • systematic

 • نظام

 • problem-solving

 • حل مسئله

 • precise

 • دقیق

 • exact

 • دقیق

 • rational

 • گویا

 • ordered

 • سفارش داده شده

 • rigorous

 • سختگیرانه

 • clear

 • روشن

 • mathematical

 • ریاضی

 • organizedUS

 • سازمان یافته ایالات متحده

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی