ترجمه
حذف

appearance

ظاهر

noun

اسم

UK : əˈpɪə.rəns

US : əˈpɪr.əns

google image of appearance

appearance image / تصویر
appearance image / تصویر
appearance image / تصویر
appearance image / تصویر
appearance image / تصویر

Description of appearance

SENTENCE of appearance

 • opposite of

 • departure

 • عزیمت، خروج

 • disappearance

 • ناپدید شدن

 • decamping

 • چادر زدایی

 • decampment

 • چادر زدایی

 • departing

 • در حال عزیمت

 • exit

 • خروج

 • exiting

 • در حال خروج

 • farewell

 • بدرود

 • going

 • رفتن

 • leave-taking

 • ترک مصرف

 • parting

 • فراق

 • quitting

 • ترک کردن

 • absence

 • غیبت

 • conclusion

 • نتیجه

 • end

 • پایان

 • synonyms of

 • arrival

 • ورود

 • advent

 • ظهور

 • coming

 • آینده

 • manifestation

 • تجلی

 • emergence

 • خروج، اورژانس

 • inception

 • شروع

 • occurrence

 • وقوع

 • appearing

 • ظاهر شدن

 • birth

 • تولد

 • dawn

 • سپیده دم

 • incoming

 • ورودی

 • introduction

 • معرفی

 • materialisationUK

 • متریال سازی انگلستان

 • materializationUS

 • تحقق ایالات متحده

 • origination

 • پیدایش

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی