ترجمه
حذف

approbation

تقلب

noun

اسم

UK : ˌæp.rəˈbeɪ.ʃən

US : ˌæp.rəˈbeɪ.ʃən

google image of approbation

approbation image / تصویر
approbation image / تصویر
approbation image / تصویر
approbation image / تصویر
approbation image / تصویر

Description of approbation

SENTENCE of approbation

 • opposite of

 • disapprobation

 • عدم تایید

 • disapproval

 • عدم تایید

 • blame

 • سرزنش کردن

 • censure

 • انتقاد

 • condemnation

 • محکومیت

 • criticism

 • انتقاد

 • disfavorUS

 • نارضایتی آمریکا

 • dislike

 • دوست نداشتن

 • displeasure

 • نارضایتی

 • dissatisfaction

 • نارضایتی

 • denial

 • انکار

 • disagreement

 • اختلاف نظر

 • disfavourUK

 • نارضایتی انگلستان

 • hatred

 • نفرت

 • opposition

 • مخالفت

 • synonyms of

 • approval

 • تصویب

 • acclaim

 • تحسین

 • praise

 • ستایش

 • commendation

 • ستایش

 • admiration

 • تحسین

 • sanction

 • تحریم

 • permission

 • اجازه

 • favourUK

 • favourUK

 • respect

 • توجه

 • acclamation

 • تحسین

 • favorUS

 • طرفدار ایالات متحده

 • esteem

 • احترام

 • consent

 • رضایت

 • regard

 • توجه

 • recognition

 • به رسمیت شناختن

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی