ترجمه
حذف

approver

تصویب کننده

noun

اسم

UK : əˈpruː.vər

US : əˈpruː.vɚ

google image of approver

approver image / تصویر
approver image / تصویر
approver image / تصویر
approver image / تصویر
approver image / تصویر

Description of approver

SENTENCE of approver

 • opposite of

 • detester

 • منفور

 • synonyms of

 • consentee

 • رضایت گیرنده

 • consenter

 • رضایت

 • agreer

 • موافق

 • allower

 • اجازه دهنده

 • assenter

 • موافق

 • authorizer

 • مجوز دهنده

 • endorser

 • تایید کننده

 • permitter

 • مجوز دهنده

 • supporter

 • حامی

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی