ترجمه
حذف

assorted

متنوع

adjective

صفت

UK : əˈsɔː.tɪd

US : əˈsɔːr.t̬ɪd

google image of assorted

assorted image / تصویر
assorted image / تصویر
assorted image / تصویر
assorted image / تصویر
assorted image / تصویر

Description of assorted

 • consisting of various types mixed together.

 • متشکل از انواع مختلف مخلوط با هم.

 • consisting of various types mixed together.

 • متشکل از انواع مختلف مخلوط با هم.

SENTENCE of assorted

 • opposite of

 • homogeneous

 • همگن

 • similar

 • مشابه

 • identical

 • همسان

 • alike

 • یکسان

 • like

 • پسندیدن

 • same

 • یکسان

 • uniform

 • لباس فرم

 • unvaried

 • بی تنوع

 • parallel

 • موازی

 • resembling

 • شبیه

 • corresponding

 • متناظر

 • analogous

 • مشابه

 • cognate

 • هم خانواده

 • akin

 • یکسان

 • indistinguishable

 • غیر قابل تشخیص

 • synonyms of

 • miscellaneous

 • متفرقه

 • mixed

 • مختلط

 • varied

 • متنوع

 • various

 • مختلف

 • different

 • ناهمسان

 • diverse

 • گوناگون، متنوع

 • diversified

 • متنوع شده است

 • heterogeneous

 • ناهمگون

 • motley

 • رنگارنگ

 • sundry

 • مختلف

 • variegated

 • متنوع

 • eclectic

 • التقاطی

 • manifold

 • تعداد زیاد و متنوع

 • multifarious

 • متنوع

 • varying

 • متفاوت

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی