ترجمه
حذف

attitude

نگرش

noun

اسم

UK : ˈæt.ɪ.tʃuːd

US : ˈæt̬.ə.tuːd

google image of attitude

attitude image / تصویر
attitude image / تصویر
attitude image / تصویر
attitude image / تصویر
attitude image / تصویر

Description of attitude

SENTENCE of attitude

 • opposite of

 • easiness

 • سهولت

 • accessibility

 • دسترسی

 • amiableness

 • دوستی

 • amicability

 • دوستی

 • congeniality

 • همنوایی

 • ease

 • سهولت

 • friendliness

 • دوستی

 • sociability

 • جامعه پذیری

 • affability

 • مهربانی

 • amiability

 • دوستی

 • approachability

 • قابل دسترس بودن

 • approachableness

 • قابل دسترس بودن

 • carefreeness

 • بی خیالی

 • casualness

 • تصادفی بودن

 • conviviality

 • خوشرویی

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی