ترجمه
حذف

aunt

عمه

noun

اسم

UK : ɑːnt

US : ænt

google image of aunt

aunt image / تصویر
aunt image / تصویر
aunt image / تصویر
aunt image / تصویر
aunt image / تصویر

Description of aunt

SENTENCE of aunt

 • opposite of

 • nephew

 • پسر خواهر یا برادر

 • niece

 • دختر برادر یا خواهر و غیره

 • uncle

 • عمو یا دایی

 • nonrelative

 • غیر نسبی

 • bloke

 • بلوک

 • boy

 • پسر

 • chap

 • فصل

 • gentleman

 • جنتلمن

 • guy

 • پسر

 • lad

 • پسر

 • laddie

 • بانو

 • male

 • نر

 • man

 • مرد

 • synonyms of

 • aunty

 • عمه

 • auntie

 • خاله

 • kinsman

 • خویشاوند

 • kin

 • خویشاوندان

 • relation

 • رابطه

 • relative

 • نسبت فامیلی

 • kinswoman

 • زن خویشاوند

 • sibling

 • خواهر و برادر

 • kinsperson

 • خویشاوندان

 • cousin

 • عمو زاده

 • rellie

 • تکیه کن

 • agnate

 • مگنت

 • cognate

 • هم خانواده

 • folk

 • مردم

 • connection

 • ارتباط

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی