ترجمه
حذف

austere

سختگیر

adjective

صفت

UK : ɔːˈstɪər

US : ɑːˈstɪr

google image of austere

austere image / تصویر
austere image / تصویر
austere image / تصویر
austere image / تصویر
austere image / تصویر

Description of austere

SENTENCE of austere

 • opposite of

 • genial

 • دلپذیر

 • gentle

 • ملایم

 • nice

 • خوب

 • forbearing

 • بردبار

 • affable

 • دوست داشتنی

 • congenial

 • خوشایند

 • cordial

 • صمیمی

 • approachable

 • قابل دسترسی

 • cheerful

 • بشاش

 • amicable

 • دوستانه

 • cheery

 • شاد

 • merry

 • شاد

 • outgoing

 • برونگرا

 • tolerant

 • بردبار

 • bonhomous

 • افتخارآمیز

 • synonyms of

 • stern

 • سختگیر

 • severe

 • شدید

 • strict

 • سخت گیرانه

 • harsh

 • خشن

 • cold

 • سرد

 • hard

 • سخت

 • formal

 • رسمی

 • grim

 • تلخ

 • flinty

 • سنگ چخماق

 • grave

 • قبر

 • rigorous

 • سختگیرانه

 • serious

 • جدی

 • stiff

 • سفت

 • unfeeling

 • بی احساس

 • forbidding

 • منع

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی