ترجمه
حذف

availability

دسترسی

noun

اسم

UK : əˌveɪ.ləˈbɪl.ə.ti

US : əˌveɪ.ləˈbɪl.ə.t̬i

google image of availability

availability image / تصویر
availability image / تصویر
availability image / تصویر
availability image / تصویر
availability image / تصویر

Description of availability

SENTENCE of availability

 • opposite of

 • unavailability

 • در دسترس نبودن

 • absence

 • غیبت

 • absenteeism

 • غیبت

 • nonattendance

 • عدم حضور

 • nonappearance

 • ظاهر نشدن

 • inaccessibility

 • عدم دسترسی

 • unobtainability

 • دست نیافتنی

 • unattainability

 • دست نیافتنی

 • unapproachability

 • غیر قابل دسترس بودن

 • unreachability

 • دست نیافتنی

 • no show

 • بدون نمایش

 • non-attendance

 • عدم حضور

 • non-appearance

 • عدم ظهور

 • aloofness

 • دوری

 • remoteness

 • دور بودن

 • synonyms of

 • accessibility

 • دسترسی

 • attainability

 • دستیابی

 • handiness

 • خوش دست بودن

 • obtainability

 • قابل دستیابی

 • availableness

 • در دسترس بودن

 • convenience

 • راحتی

 • disposal

 • دسترس

 • readiness

 • آمادگی

 • ease of access

 • سهولت دسترسی

 • reachability

 • قابل دسترس بودن

 • nearness

 • نزدیکی

 • propinquity

 • نزدیکی

 • exposedness

 • آشکار شدن

 • susceptibility

 • حساسیت

 • possibility

 • امکان پذیری

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی