ترجمه
حذف

aviator glasses

عینک خلبانی

noun

اسم

UK : ˈeɪ.vi.eɪ.tə ˌɡlɑːs.ɪz

US : ˈeɪ.vi.eɪ.t̬ɚ ˌɡlæs.ɪz

google image of aviator glasses

aviator glasses image / تصویر
aviator glasses image / تصویر
aviator glasses image / تصویر
aviator glasses image / تصویر
aviator glasses image / تصویر

Description of aviator glasses

SENTENCE of aviator glasses

 • She stared at me from behind tinted aviator glasses.

 • از پشت عینک هوانوردی رنگی به من خیره شد.

 • With his long sideburns and aviator glasses. he stood apart.

 • با پهلوهای بلندش و عینک خلبانی. او جدا ایستاد.

 • Aviator sunglasses have come in and out of fashion over the years.

 • عینک آفتابی Aviator در طول سال ها مد شده و از مد افتاده است.

 • The look was gold medallions. instant tan. mirrored aviator shades. and white loafers.

 • ظاهر مدال های طلا بود. برنزه شدن فوری سایه های هوانوردی آینه ای. و لوفرهای سفید

 • The actor was photographed wearing aviators.

 • این بازیگر با پوشیدن هوانورد عکس گرفته است.

 • opposite of

 • autopilots

 • خلبان های خودکار

 • automatic pilots

 • خلبانان اتوماتیک

 • synonyms of

 • shades

 • سایه ها

 • sunglasses

 • عینک آفتابی

 • sunspecs

 • ضد آفتاب

 • sunnies

 • آفتابی ها

 • Raybans

 • ریبان ها

 • dark glasses

 • عینک تیره

 • Polaroids

 • پولاروید

 • tinted lenses

 • لنزهای رنگی

 • flyers

 • تراکت

 • pilots

 • خلبانان

 • airmen

 • هوانوردان

 • aeronauts

 • هوانوردان

 • airwomen

 • زنان هوایی

 • birdmen

 • آدم های پرنده

 • fliers

 • پروازها

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی