ترجمه
حذف

bargaining

چانه زنی

noun

اسم

UK : ˈbɑːɡɪnɪŋ

US : US spell not find

google image of bargaining

bargaining image / تصویر
bargaining image / تصویر
bargaining image / تصویر
bargaining image / تصویر
bargaining image / تصویر

Description of bargaining

SENTENCE of bargaining

 • opposite of

 • disagreement

 • اختلاف نظر

 • nonintercourse

 • غیر مقاربتی

 • division

 • تقسیم

 • antagonism

 • تضاد

 • miscommunication

 • سوء ارتباط

 • unemployment

 • بیکاری

 • stocking

 • جوراب ساق بلند

 • inventorization

 • موجودی سازی

 • inventorisation

 • موجودی سازی

 • inventory

 • فهرست

 • breaking

 • شکستن

 • denying

 • انکار کردن

 • differing

 • متفاوت است

 • disputing

 • بحث کردن

 • dissenting

 • مخالف

 • synonyms of

 • negotiation

 • مذاکره

 • dealing

 • معامله

 • haggling

 • چانه زدن

 • discussions

 • بحث ها

 • negotiating

 • در حال مذاکره

 • talks

 • صحبت می کند

 • conferring

 • اعطای

 • dickering

 • دیوونه کردن

 • exchange

 • تبادل

 • parleying

 • صحبت کردن

 • trading

 • تجارت

 • transacting

 • معامله

 • transaction

 • معامله

 • wheeling and dealing

 • چرخ زدن و معامله

 • conference

 • کنفرانس

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی