word - لغت

belay || رد کردن

part of speech - بخش گفتار

verb || فعل

spell - تلفظ

ˈbiː.leɪ

UK :

bɪˈleɪ

US :

family - خانواده

google image

نتیجه جستجوی لغت [belay] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [belay] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [belay] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [belay] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [belay] در گوگل

description - توضیح

example - مثال

synonyms - مترادف

 • ceases


  متوقف می شود

 • ends


  به پایان می رسد

 • halts


  متوقف می شود

 • quits


  ترک می کند

 • cancels


  لغو می کند

 • arrests


  دستگیری ها

 • checks


  چک ها

 • stays


  می ماند

 • stalls


  غرفه ها

 • calls a halt to


  توقف را فرا می خواند


 • متوقف می کند

 • brings to a standstill


  را به بن بست می رساند

 • stops


  متوقف می شود

 • discontinues


  متوقف می کند

 • breaks off


  قطع می شود

antonyms - متضاد

 • advances


  پیشرفت ها

 • allows


  اجازه می دهد

 • begins


  آغاز می شود

 • commences


  آغاز می شود

 • continues


  ادامه می دهد

 • goes


  می رود

 • helps


  کمک می کند

 • permits


  اجازه می دهد

 • starts


  شروع می شود