ترجمه
حذف

betray

خیانت کردن

verb

فعل

UK : bɪˈtreɪ

US : bɪˈtreɪ

google image of betray

betray image / تصویر
betray image / تصویر
betray image / تصویر
betray image / تصویر
betray image / تصویر

Description of betray

SENTENCE of betray

  • Vargas plays the part of treacherous aristocrat who betrays his king and country.

  • وارگاس نقش یک اشراف خیانتکار را بازی می کند که به پادشاه و کشورش خیانت می کند.

  • Didn`t he feel guilty about betraying his fellow countrymen and women?

  • آیا او از خیانت به هموطنان و زنان خود احساس گناه نمی کرد؟

  • I trusted him and he betrayed me.

  • من به او اعتماد کردم و او به من خیانت کرد.

  • After a bitter ten-year campaign. William Wallace was betrayed and executed in London in 1305.

  • پس از یک کارزار تلخ ده ساله. ویلیام والاس در سال 1305 در لندن مورد خیانت قرار گرفت و اعدام شد.

  • At the height of Stalin`s rule. children were encouraged to betray their parents.

  • در اوج حکومت استالین. کودکان تشویق به خیانت به والدین خود شدند.

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی