ترجمه
حذف

billy goat

بز نر

noun

اسم

UK : ˈbɪl.i ˌɡəʊt

US : ˈbɪl.i ˌɡoʊt

google image of billy goat

billy goat image / تصویر
billy goat image / تصویر
billy goat image / تصویر
billy goat image / تصویر
billy goat image / تصویر

Description of billy goat

SENTENCE of billy goat

 • opposite of

 • nanny goat

 • بز پرستار بچه

 • synonyms of

 • billy

 • بیلی

 • buck

 • دلار

 • he-goat

 • او بز

 • goat

 • بز

 • ram

 • رم

 • male goat

 • بز نر

 • tup

 • تاپ

 • male sheep

 • گوسفند نر

 • mountain goat

 • بز کوهی

 • kid

 • بچه

 • stag

 • گوزن گوزن

 • bull

 • گاو نر

 • male animal

 • حیوان نر

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی