ترجمه
حذف

biological

بیولوژیکی

adjective

صفت

UK : ˌbaɪ.əˈlɒdʒ.ɪ.kəl

US : ˌbaɪ.əˈlɑː.dʒɪ.kəl

google image of biological

biological image / تصویر
biological image / تصویر
biological image / تصویر
biological image / تصویر
biological image / تصویر

Description of biological

SENTENCE of biological

 • opposite of

 • inorganic

 • غیر معدنی

 • inanimate

 • بی جان

 • inert

 • بی اثر

 • lifeless

 • بی جان

 • artificial

 • ساختگی

 • chemical

 • شیمیایی

 • manmade

 • ساخته دست بشر

 • non-living

 • غیر زنده

 • unnatural

 • غیر طبیعی

 • mineral

 • معدنی

 • man-made

 • ساخته دست بشر

 • adoptive

 • پذیرنده

 • nonbiological

 • غیر زیستی

 • foster

 • پرورش دادن، پروردن

 • surrogate

 • جانشین

 • synonyms of

 • organic

 • ارگانیک. آلی

 • biologic

 • بیولوژیکی

 • biotic

 • زیستی

 • living

 • زندگي كردن

 • botanic

 • گیاه شناسی

 • botanical

 • گیاه شناسی

 • zoologic

 • جانورشناسی

 • zoological

 • جانورشناسی

 • life

 • زندگی

 • birth

 • تولد

 • consanguineous

 • فامیلی

 • genetic

 • ژنتیکی

 • natural

 • طبیعی

 • natal

 • ناتال

 • true

 • درست است، واقعی

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی