ترجمه
حذف

blind

کور

adjective

صفت

UK : blaɪnd

US : blaɪnd

google image of blind

blind image / تصویر
blind image / تصویر
blind image / تصویر
blind image / تصویر
blind image / تصویر

Description of blind

SENTENCE of blind

 • Can you imagine how it feels to be blind?

 • آیا می توانید تصور کنید که کور بودن چه حسی دارد؟

 • Stevie Wonder was born blind.

 • استیوی واندر نابینا به دنیا آمد.

 • Her father`s going blind.

 • پدرش کور می شود

 • Labradors are used as guide dogs for blind people.

 • لابرادور به عنوان سگ راهنما برای افراد نابینا استفاده می شود.

 • Look. the cups are right in front of you. Are you blind?

 • نگاه کن فنجان ها درست در مقابل شما هستند. شما کور؟

 • opposite of

 • sighted

 • بینا

 • seeing

 • دیدن

 • aware

 • آگاه

 • observing

 • مشاهده کردن

 • viewing

 • مشاهده

 • eagle-eyed

 • چشم عقابی

 • not blind

 • کور نیست

 • discriminate

 • تبعیض قائل شدن

 • reasonable

 • معقول

 • circumspect

 • محتاطانه

 • considered

 • در نظر گرفته شده

 • judicious

 • دارای قوه قضاوت سلیم

 • rational

 • گویا

 • cogent

 • قانع کننده

 • discerning

 • متفکر

 • synonyms of

 • sightless

 • کور، نابینا

 • visionless

 • بدون بینایی

 • unsighted

 • نابینا

 • unseeing

 • نادیدن

 • amaurotic

 • آموروتیک

 • eyeless

 • بی چشم

 • purblind

 • نابینا

 • typhlotic

 • حصبه

 • visually impaired

 • دارای اختلال بینایی

 • destitute of vision

 • فاقد بینایی

 • stone blind

 • کور سنگ

 • stone-blind

 • سنگ کور

 • half blind

 • نیمه کور

 • partially sighted

 • نیمه بینا

 • as blind as a bat

 • کور مثل خفاش

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی