ترجمه
حذف

bloodstream

جریان خون

noun

اسم

UK : ˈblʌd.striːm

US : ˈblʌd.striːm

google image of bloodstream

bloodstream image / تصویر
bloodstream image / تصویر
bloodstream image / تصویر
bloodstream image / تصویر
bloodstream image / تصویر

Description of bloodstream

SENTENCE of bloodstream

 • opposite of

 • synonyms of

 • circulation

 • جریان

 • arteries

 • شریان ها

 • blood

 • خون

 • capillaries

 • مویرگ ها

 • flow

 • جریان

 • veins

 • رگها

 • blood flow

 • جریان خون

 • blood vessels

 • رگ های خونی

 • metarterioles

 • متارتریول ها

 • venules

 • ونول ها

 • arterioles

 • شریان ها

 • nerves

 • اعصاب

 • venation

 • تهویه

 • ducts

 • مجاری

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی