ترجمه
حذف

bond

رابطه، رشته

noun

اسم

UK : bɒnd

US : bɑːnd

google image of bond

bond image / تصویر
bond image / تصویر
bond image / تصویر
bond image / تصویر
bond image / تصویر

Description of bond

SENTENCE of bond

 • opposite of

 • breach

 • رخنه

 • break

 • زنگ تفريح

 • infringement

 • نقض

 • violation

 • نقض

 • contravention

 • تخلف

 • transgression

 • تخلف

 • infraction

 • تخلف

 • breaking

 • شکستن

 • dereliction

 • مهجوریت

 • noncompliance

 • عدم انطباق

 • disagreement

 • اختلاف نظر

 • non-observance

 • عدم رعایت

 • uncertainty

 • عدم قطعیت

 • nonobservance

 • عدم رعایت

 • betrayal

 • خیانت

 • synonyms of

 • irons

 • آهن ها

 • band

 • باند

 • chain

 • زنجیر

 • manacles

 • مانکن ها

 • fetter

 • بند

 • shackle

 • غل و زنجیر

 • bind

 • بستن

 • binding

 • الزام آور

 • bracelet

 • دستبند

 • chains

 • زنجیر

 • cuffs

 • سرآستین

 • fastening

 • بست

 • fetters

 • قید و بند

 • handcuffs

 • دستبند

 • ligature

 • لیگاتور

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی