ترجمه
حذف

bondage

اسارت

noun

اسم

UK : ˈbɒn.dɪdʒ

US : ˈbɑːn.dɪdʒ

google image of bondage

bondage image / تصویر
bondage image / تصویر
bondage image / تصویر
bondage image / تصویر
bondage image / تصویر

Description of bondage

SENTENCE of bondage

 • opposite of

 • liberty

 • آزادی

 • freedom

 • آزادی

 • independence

 • استقلال

 • entertainment

 • سرگرمی

 • pastime

 • سرگرمی

 • fun

 • سرگرم کننده

 • mastery

 • تسلط

 • release

 • رهایی

 • emancipation

 • آزادی

 • liberation

 • رهایی

 • discharge

 • تخلیه

 • manumission

 • آزادسازی

 • licence

 • مجوز

 • license

 • مجوز

 • synonyms of

 • enslavement

 • بردگی

 • servitude

 • بردگی

 • slavery

 • برده داری

 • subjugation

 • انقیاد

 • thrall

 • هیجان

 • yoke

 • یوغ

 • captivity

 • اسارت

 • serfdom

 • رعیت

 • vassalage

 • رعیت

 • subjection

 • تابعیت

 • thraldom

 • thraldom

 • thralldom

 • ترالدوم

 • confinement

 • حصر

 • servility

 • نوکری

 • imprisonment

 • زندان

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی