ترجمه
حذف

bonded

پیوند خورده

adjective

صفت

UK : ˈbɒndɪd

US : US spell not find

google image of bonded

bonded image / تصویر
bonded image / تصویر
bonded image / تصویر
bonded image / تصویر
bonded image / تصویر

Description of bonded

SENTENCE of bonded

 • opposite of

 • free

 • رایگان

 • liberated

 • آزاد شد

 • uncertain

 • نا معلوم

 • split

 • شکاف

 • detached

 • جدا

 • loosened

 • شل شد

 • unfastened

 • بسته نشده

 • separated

 • جدا از هم

 • freed

 • آزاد شد

 • removed

 • حذف شده

 • disengaged

 • جدا شده

 • disconnected

 • قطع شده

 • severed

 • قطع شده است

 • parted

 • جدا شد

 • isolated

 • جدا شده

 • synonyms of

 • secured

 • امن شده است

 • certified

 • گواهی شده

 • guaranteed

 • تضمین

 • insured

 • بیمه شده

 • pledged

 • متعهد شد

 • warranted

 • تضمین شده است

 • assured

 • خاطر جمع

 • bound

 • مقید شده است

 • stipulated

 • مقرر شده است

 • covenanted

 • عهد کرد

 • underwritten

 • پذیرفته شده است

 • promised

 • قول داده

 • endorsed

 • تایید شد

 • undertaken

 • انجام شده است

 • protected

 • حفاظت شده

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی