ترجمه
حذف

bonehead

سر استخوان

noun

اسم

UK : ˈbəʊn.hed

US : ˈboʊn.hed

google image of bonehead

bonehead image / تصویر
bonehead image / تصویر
bonehead image / تصویر
bonehead image / تصویر
bonehead image / تصویر

Description of bonehead

SENTENCE of bonehead

 • opposite of

 • brain

 • مغز

 • genius

 • نابغه

 • intellectual

 • پر فکر

 • egghead

 • تخم مرغ

 • mastermind

 • مغز متفکر

 • Einstein

 • انیشتین

 • polymath

 • چند ریاضی

 • rocket scientist

 • دانشمند فضا پیما

 • sage

 • حکیم

 • braniac

 • برانیاک

 • wiseacre

 • خردمند

 • being

 • بودن

 • entity

 • وجود، موجودیت

 • handyman

 • خوش دست

 • smart aleck

 • الک هوشمند

 • synonyms of

 • idiot

 • ادم سفیه و احمق

 • fool

 • احمق

 • imbecile

 • ابله

 • dolt

 • dolt

 • dullard

 • کسل کننده

 • simpleton

 • ساده لوح

 • doofus

 • دوفوس

 • dork

 • عروسک

 • moron

 • احمق

 • oaf

 • oaf

 • dunce

 • قلع و قمع کردن

 • jackass

 • جکاسی

 • lump

 • توده

 • dimwit

 • کم هوش

 • dummy

 • ساختگی

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی