ترجمه
حذف

bonfire

آتش سوزی

noun

اسم

UK : ˈbɒn.faɪər

US : ˈbɑːn.faɪr

google image of bonfire

bonfire image / تصویر
bonfire image / تصویر
bonfire image / تصویر
bonfire image / تصویر
bonfire image / تصویر

Description of bonfire

SENTENCE of bonfire

 • opposite of

 • synonyms of

 • beacon

 • فانوس دریایی

 • blaze

 • آتش

 • conflagration

 • آتش سوزی

 • fire

 • آتش

 • pyre

 • آتش

 • feu de joie

 • فئو د شادی

 • beam

 • پرتو

 • rocket

 • موشک

 • flare

 • شعله ور شدن

 • lighthouse

 • فانوس دریایی

 • pharos

 • فاروس

 • watchtower

 • برج مراقبت

 • warning light

 • چراغ هشدار

 • sign

 • امضا کردن

 • lamp

 • لامپ

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی