ترجمه
حذف

bong

بونگ

noun

اسم

UK : bɒŋ

US : bɑːŋ

google image of bong

bong image / تصویر
bong image / تصویر
bong image / تصویر
bong image / تصویر
bong image / تصویر

Description of bong

SENTENCE of bong

 • opposite of

 • tap

 • ضربه زدن

 • conceal

 • پنهان کردن، پوشاندن

 • refrain

 • خودداری

 • free

 • رایگان

 • lose

 • از دست دادن

 • synonyms of

 • toll

 • عوارض

 • ring

 • حلقه

 • chime

 • صدای زنگ

 • peal

 • پوست کندن

 • knell

 • زانو زدن

 • clang

 • زنگ زدن

 • strike

 • ضربه

 • bang

 • انفجار

 • sound

 • صدا

 • resound

 • طنین انداز

 • reverberate

 • طنین انداز

 • jingle

 • جرنگ جرنگ

 • bell

 • زنگ

 • ding

 • دینگ

 • clash

 • درگیری

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی