ترجمه
حذف

bonhomie

خوشبختی

noun

اسم

UK : ˌbɒn.əˈmi

US : ˌbɑː.nəˈmiː

google image of bonhomie

bonhomie image / تصویر
bonhomie image / تصویر
bonhomie image / تصویر
bonhomie image / تصویر
bonhomie image / تصویر

Description of bonhomie

 • friendliness and happiness.

 • دوستی و شادی

SENTENCE of bonhomie

 • opposite of

 • coldness

 • سردی

 • aloofness

 • دوری

 • disagreeableness

 • ناسازگاری

 • unpleasantness

 • ناخوشایند

 • coolness

 • خنکی

 • unfriendliness

 • غیر دوستانه

 • malevolence

 • بدخواهی

 • venom

 • زهر

 • ill will

 • خصومت

 • hostility

 • خصومت

 • hatred

 • نفرت

 • incompatibility

 • نا سازگاری

 • reserve

 • ذخیره

 • unsociability

 • غیر اجتماعی بودن

 • unsociableness

 • غیر اجتماعی بودن

 • synonyms of

 • geniality

 • نبوغ

 • affability

 • مهربانی

 • cordiality

 • صمیمیت

 • friendliness

 • دوستی

 • sociability

 • جامعه پذیری

 • warmth

 • گرما

 • amiability

 • دوستی

 • congeniality

 • همنوایی

 • kindliness

 • مهربانی

 • conviviality

 • خوشرویی

 • amenability

 • سازگاری

 • welcomeness

 • خوش آمد گویی

 • warm-heartedness

 • خونگرمی

 • good nature

 • خوش خلقی ورفتار دلپذیر

 • pleasantness

 • خوشایند

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی