ترجمه
حذف

bonking

غرق شدن

verb

فعل

UK : bɒŋk

US : bɑːŋk

google image of bonking

bonking image / تصویر
bonking image / تصویر
bonking image / تصویر
bonking image / تصویر
bonking image / تصویر

Description of bonking

SENTENCE of bonking

 • Fat and protein slow digestion. so any carbs you get from beef jerky won`t help your muscles `til you`ve already bonked.

 • چربی و پروتئین دیر هضم می شوند. بنابراین، هر کربوهیدراتی که از گوشت گاو دریافت میکنید، به ماهیچههای شما کمکی نمیکند تا زمانی که قبلاً بسته نشده باشید.

 • Emma has to be fed energy gels when she bonks after checkpoint one.

 • زمانی که اِما بعد از ایست بازرسی اول می زند، باید با ژل های انرژی تغذیه شود.

 • opposite of

 • synonyms of

 • hitting

 • ضربه زدن

 • punching

 • مشت زدن

 • striking

 • قابل توجه، برجسته، موثر

 • knocking

 • در زدن

 • slapping

 • سیلی زدن

 • smacking

 • زدن

 • thumping

 • کوبیدن

 • bashing

 • ضربه زدن

 • belting

 • کمربند بستن

 • clipping

 • بریدن

 • socking

 • جوراب زدن

 • clobbering

 • کلافگی

 • clouting

 • پوشاندن

 • hammering

 • چکش زدن

 • pounding

 • کوبیدن

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی