ترجمه
حذف

bony

استخوانی

adjective

صفت

UK : ˈbəʊ.ni

US : ˈboʊ.ni

google image of bony

bony image / تصویر
bony image / تصویر
bony image / تصویر
bony image / تصویر
bony image / تصویر

Description of bony

 • very thin.

 • بسیار نازک.

 • relating to bones or made of bone.

 • مربوط به استخوان یا ساخته شده از استخوان.

 • very thin. so that bones can be seen.

 • بسیار نازک. تا استخوان ها دیده شوند.

 • (of fish) having a lot of bones in it

 • (از ماهی) که در آن استخوان بسیار است

SENTENCE of bony

 • opposite of

 • plumpest

 • پرپشت ترین

 • chubbiest

 • چاق ترین

 • fattest

 • چاق ترین

 • grossest

 • درشت ترین

 • portliest

 • زیباترین

 • rotundest

 • چرخان ترین

 • tubbiest

 • لوله ای ترین

 • beefiest

 • زیباترین

 • heaviest

 • سنگین ترین

 • thickest

 • ضخیم ترین

 • fleshiest

 • گوشتی ترین

 • stoutest

 • تنومندترین

 • podgiest

 • پودترین

 • pudgiest

 • تنبل ترین

 • chunkiest

 • درشت ترین

 • synonyms of

 • leanest

 • لاغرترین

 • skinniest

 • لاغرترین

 • thinnest

 • نازک ترین

 • gauntest

 • ضعیف

 • scrawniest

 • زشت ترین

 • sparest

 • کم ترین

 • gangliest

 • عقده ای ترین

 • lithest

 • سبک ترین

 • rangiest

 • گنده ترین

 • scraggiest

 • بدترین

 • slenderest

 • باریک ترین

 • slimmest

 • باریک ترین

 • spindliest

 • دوک ترین

 • sveltest

 • شیک ترین

 • lankiest

 • لاغرترین

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی