ترجمه
حذف

boob

سینه

noun

اسم

UK : buːb

US : buːb

google image of boob

boob image / تصویر
boob image / تصویر
boob image / تصویر
boob image / تصویر
boob image / تصویر

Description of boob

 • a woman`s breast.

 • سینه یک زن

 • a stupid person

 • یک فرد احمق

 • a silly mistake.

 • یک اشتباه احمقانه

 • to make a silly mistake.

 • برای انجام یک اشتباه احمقانه

SENTENCE of boob

 • opposite of

 • exteriority

 • بیرونی

 • outside

 • خارج از

 • thigh

 • ران

 • wing

 • بال

 • back

 • بازگشت

 • exoneration

 • تبرئه

 • brains

 • مغزها

 • sages

 • حکیمان

 • synonyms of

 • breasts

 • سینه ها

 • bust

 • نیم تنه

 • bosom

 • سینه

 • knockers

 • کوبنده ها

 • melons

 • خربزه

 • chest

 • قفسه سینه

 • pair

 • جفت

 • rack

 • دندانه دار کردن

 • cleavage

 • رخ

 • jugs

 • کوزه ها

 • tits

 • جوانان

 • bristols

 • بریستول

 • hooters

 • هوترها

 • boobies

 • بوبی ها

 • dugs

 • حفر می کند

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی