ترجمه
حذف

boogie

بوگی

verb

فعل

UK : ˈbuː.ɡi

US : ˈbuː.ɡi

google image of boogie

boogie image / تصویر
boogie image / تصویر
boogie image / تصویر
boogie image / تصویر
boogie image / تصویر

Description of boogie

SENTENCE of boogie

 • opposite of

 • crawl

 • خزیدن

 • creep

 • خزیدن

 • dawdle

 • جست و خیز کردن

 • retard

 • عقب مانده

 • brake

 • ترمز

 • decelerate

 • کند کردن

 • poke

 • بهم زدن

 • delay

 • تاخیر انداختن

 • slow

 • آهسته. تدریجی

 • slow down

 • کند کردن

 • cease

 • دست کشیدن

 • check

 • بررسی

 • dally

 • دلتنگ

 • discourage

 • دلسرد کردن

 • dissuade

 • منصرف کردن

 • synonyms of

 • jig

 • جیغ

 • jive

 • جان دادن

 • bop

 • باپ

 • caper

 • کپر

 • dance

 • رقصیدن

 • party

 • مهمانی - جشن

 • rock

 • سنگ

 • trip

 • سفر

 • disco

 • دیسکو

 • groove

 • شیار

 • hoof it

 • آن را سم بزن

 • get down

 • بیا پایین

 • step it

 • قدم بردار

 • cut a rug

 • یک فرش بریدن

 • prance

 • شوخی

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی