ترجمه
حذف

book

کتاب

noun

اسم

UK : bʊk

US : bʊk

google image of book

book image / تصویر
book image / تصویر
book image / تصویر
book image / تصویر
book image / تصویر

Description of book

SENTENCE of book

 • opposite of

 • cancel

 • لغو

 • withdraw

 • کنار کشیدن

 • discard

 • دور انداختن

 • scrap

 • باطله

 • abort

 • سقط

 • drop

 • رها کردن

 • void

 • خالی

 • null

 • خالی

 • nullify

 • باطل کردن

 • scratch

 • خراش

 • scrub

 • اسکراب

 • negate

 • نفی کردن

 • override

 • نادیده گرفتن

 • dismiss

 • رد

 • abandon

 • رها کردن

 • synonyms of

 • Good Book

 • کتاب خوب

 • Bible

 • کتاب مقدس

 • Scripture

 • کتاب مقدس

 • Holy Writ

 • نوشته مقدس

 • Christian Bible

 • کتاب مقدس مسیحی

 • Book of Books

 • کتاب کتاب

 • King James Bible

 • کتاب مقدس پادشاه جیمز

 • American Standard Version

 • نسخه استاندارد آمریکایی

 • bible

 • کتاب مقدس

 • Scriptures

 • کتاب مقدس

 • Holy Scriptures

 • کتاب مقدس

 • Authorized Version

 • نسخه مجاز

 • Revised Version

 • نسخه اصلاح شده

 • Jerusalem Bible

 • کتاب مقدس اورشلیم

 • Gideon Bible

 • کتاب مقدس گیدئون

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی