ترجمه
حذف

bookbinder

صحافی

noun

اسم

UK : ˈbʊkˌbaɪn.dər

US : ˈbʊkˌbaɪn.dɚ

google image of bookbinder

bookbinder image / تصویر
bookbinder image / تصویر
bookbinder image / تصویر
bookbinder image / تصویر
bookbinder image / تصویر

Description of bookbinder

SENTENCE of bookbinder

  • opposite of

  • synonyms of

  • bibliopegist

  • کتاب شناس

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی