ترجمه
حذف

booking

رزرو

noun

اسم

UK : ˈbʊk.ɪŋ

US : ˈbʊk.ɪŋ

google image of booking

booking image / تصویر
booking image / تصویر
booking image / تصویر
booking image / تصویر
booking image / تصویر

Description of booking

SENTENCE of booking

 • opposite of

 • synonyms of

 • appointments

 • قرار ملاقات ها

 • engagement

 • نامزدی

 • reservation

 • رزرو

 • dates

 • تاریخ

 • commissions

 • کمیسیون ها

 • gigs

 • کنسرت ها

 • prearrangements

 • پیش هماهنگی ها

 • agreement

 • توافق

 • contracts

 • قراردادها

 • play dates

 • تاریخ های بازی

 • registration

 • ثبت

 • arrangements

 • ترتیبات

 • places

 • مکان ها

 • hires

 • استخدام می کند

 • ordering

 • مرتب سازی

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی