ترجمه
حذف

bookseller

کتاب فروش

noun

اسم

UK : ˈbʊkˌsel.ər

US : ˈbʊkˌsel.ɚ

google image of bookseller

bookseller image / تصویر
bookseller image / تصویر
bookseller image / تصویر
bookseller image / تصویر
bookseller image / تصویر

Description of bookseller

SENTENCE of bookseller

  • opposite of

  • synonyms of

  • bookman

  • کتابدار

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی