ترجمه
حذف

bookshelf

قفسه کتاب

noun

اسم

UK : ˈbʊk.ʃelf

US : ˈbʊk.ʃelf

google image of bookshelf

bookshelf image / تصویر
bookshelf image / تصویر
bookshelf image / تصویر
bookshelf image / تصویر
bookshelf image / تصویر

Description of bookshelf

 • a shelf in a bookcase

 • یک قفسه در یک قفسه کتاب

 • a shelf that holds books

 • قفسه ای که کتاب ها را در خود جای می دهد

SENTENCE of bookshelf

 • opposite of

 • synonyms of

 • bookrest

 • دفتر کتاب

 • bookstand

 • دکه کتاب

 • rack

 • دندانه دار کردن

 • shelf

 • تاقچه

 • stand

 • ایستادن

 • mantelpiece

 • شومینه

 • shelving

 • قفسه بندی

 • ledge

 • طاقچه

 • mantle

 • مانتو

 • mantelshelf

 • قفسه شومینه

 • console

 • کنسول

 • bracket

 • براکت

 • sill

 • آستانه

 • predella

 • پردلا

 • counter

 • پیشخوان

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی